Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Het gebruik van de website www.starmeal.com (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

StarMeal en aanverwante partijen, eigenaar van de Website, behouden zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel StarMeal en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

StarMeal en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal StarMeal en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer StarMeal en aanverwante partijen op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door StarMeal en aanverwante partijen niet gecontroleerd en StarMeal en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege StarMeal en aanverwante partijen.

StarMeal en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

StarMeal en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

StarMeal en aanverwante partijen verbinden zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. StarMeal en aanverwante partijen verbinden er zich dan ook toe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moeten StarMeal en aanverwante partijen echter beschikken over sommige gegevens, zoals - al naargelang het geval - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

StarMeal en aanverwante partijen treden op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. StarMeal en aanverwante partijen zullen daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van StarMeal en aanverwante partijen en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: informatie over onze producten en diensten, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door StarMeal en aanverwante partijen.

De Website maakt gebruik van “cookies”, en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren.
De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. De gebruiker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij de installatie van cookies weigert, sommige webpagina’s van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, verbetering en, ingeval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan per gewone post op het adres StarMeal, Stap 6, 2230 Herselt. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

a. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van StarMeal en aanverwante partijen.

 

b. Documenten

StarMeal en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van StarMeal en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

 

c. Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

 

d. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

StarMeal
& Friends

Enter your StarMeal username.
Enter the password that accompanies your username.
Wachtwoord vergeten?

Nog geen deel van de familie?

Facebook
“Gezonde collega’s zijn leukere collega’s: viva de lekkere lunch op kantoor! ”
Tijd om je leven te beteren?